แผนปฏิบัติการ

 
 
ดาวน์โหลด
รายงานเป้าหมายการให้บริการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) download
รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) download
รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561-30 มิถุนายน 2562) download
มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561-2570 download
roadmap ร่างแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สศอ. ปี 2562-2566 download
ร่างแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สศอ. ปี 2562-2567 download
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ปี 2561 download
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พ.ศ.2560-2564 ฉบับสมบูรณ์ download
รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) download
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน download
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561 download
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ download
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 download
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แผนบูรณาการ) download
แผนงานสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สศอ. download
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สศอ. download
รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 download
รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560/31 กันยายน 2561) download
รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2560- 31 มิถุนายน 2561) download
การประเมินผลและข้อเสนอแนะการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม download
จำนวนทั้งหมด 37 รายการ จำนวน 2 หน้า

หน้า

 
     
Close (X)