ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
ดูข้อมูลข่าวย้อนหลัง เดือน ปี พ.ศ.
   
 • เปิดตัวกิจกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Kick Off) ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “Innovation For Future” (16/01/2562)
 • การประชุมหารือ เรื่องการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (24/01/2562)
 • นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงข่าว “ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม และไตรมาสที่ 4/2561” (29/01/2562)
 • อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และระบบอัตโนมัติให้หน่วยงานภาครัฐ (05/02/2562)
 • การประชุม เรื่อง การเร่งรัดยกระดับมาตรฐานมลพิษรถยนต์เป็น Euro 5 และ 6 เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตฝุ่นละอองขนาดเล็ก(08/02/2562)
 • งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กลไกการขับเคลื่อน Industrial Transformation Platform(15/02/2562)
 • นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นผู้นำในการประกาศเจตนารมณ์มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ (15/02/2562)
 • กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ กับผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจอุตสาหกรรม "MOI SPORT DAY 2019"(12/02/2562)
 • งานสัมมนารับฟังข้อคิดเห็นและเผยแพร่ผลการศึกษา “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ (สทอ.) ระยะที่ 1"(20/02/2562)
 • นายอิทธิชัย ยศศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนา Quality and Safety Management for Packaging Industry(20/02/2562)
 • นายอิทธิชัย ยศศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวปิดโครงการฝึกอบรม Third Country Training Programme (20/02/2562)
 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ขยับกาย ขยับใจ ป้องกันภัย Office Syndrome” (25/02/2562)
 • จัดการประชุมบูรณาการความร่วมมือภายใต้ “โครงการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด้วยการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุก” (25/02/2562)
 • นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงข่าว “ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนแรกปี 2562” (26/02/2562)
 • นายธีรทัศน์ อิศรางกูล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม (27/02/2562)
 • นายกฤศ จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการกองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0(01/03/2562)
 • นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม นำแจกันดอกไม้ถวายหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ(04/03/2562)
 • นายอดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมหารือระหว่าง กระทรวงอุตสาหกรรมและคณะกรรมการจัดทำหนังสือเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศไทย (05/03/2562)
 • กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือรถยนต์ 12 แบรนด์ รวมพลังแสดงเจตจำนงการยกระดับมาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศเป็น Euro 5 สำหรับรถยนต์ทุกคันภายในปี 2564(12/03/2562)
 • คณะผู้บริหาร สศอ. ร่วมงาน “วันคล้ายวันสถาปนา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และการประกาศเกียรติคุณ คนดี ศรี กสอ. ประจำปี 2561” (12/03/2562)
 • สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จัดการประชุมหารือ 4 ค่ายรถยนต์เรื่อง “การลงทุนผลิตรถยนต์ ECO EV ” เป็นการประชุมร่วม 4 ค่ายรถยนต์ (15/03/2562)
 • งาน KM Kick off ประจำปีงบประมาณ 2562 (15/03/2562)
 • ประกาศเจตนารมณ์ “เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน” และกิจกรรม "รวมพลัง สศอ. โปร่งใส ไร้ทุจริต" (18/03/2562)
 • การประชุม Thailand-Japan Policy Dialogue on Promotion of Circular Economy Cooperation(19/03/2562)
 • การต้อนรับ บรรยายสรุปและหารือ การกำหนดนโยบายด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม ประสบการณ์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในภาคอุตสาหกรรมไทย ให้กับคณะผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรมของบังกลาเทศ(19/03/2562)
 • นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สศอ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ครบรอบ 50 ปี (25/03/2562)
 • ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์แนวหน้า (25/03/2562)
 • นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงข่าว “ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์ปี 2562” (26/03/2562)
 • ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ( สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 49 ปี สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (27/03/2562)
 • ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 55 ปี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (28/03/2562)
 • งานสัมมนา เรื่อง "Medical Textiles : นวัตกรรมสิ่งทอไทย ฟันเฟืองใหม่สู่อุตสาหกรรมอนาคต" (01/04/2562)
 • ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สศอ. เข้าร่วมงาน "สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2562" (03/04/2562)
 • งานเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ "ยูโร 5/EV" แก้ปมมลพิษหรือ จุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย?!? (03/04/2562)
 • คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สศอ. ร่วมกันรดน้ำขอพร นายณัฐพล รังสิตพล (ผศอ.)(19/04/2562)
 • นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เข้าตรวจเยี่ยมกระทรวงอุตสาหกรรม(22/04/2562)
 • นางเพ็ญวิภา ไตรศิริพานิช ผู้อำนวยการกองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 เป็นประธานการประชุมหารือระบบ ECO Sticker (26/04/2562)
 • นายอิทธิชัย ยศศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงข่าว “ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม และไตรมาสแรก ปี 2562”(30/04/2562)
 • นายอดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดัชนีอุตสาหกรรม(30/04/2562)
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการดำเนินงานปี 2560-2561 โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ(01/05/2562)
 • คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าตรวจราชการ แนะนำ ติดตามผลการปฏิบัติราชการ และปรึกษาหารือแนวทาง ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะต่าง ๆ (10/05/2562)
 • งานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม ครบรอบ 77 ปี (10/05/2562)
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการมองอนาคตอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next Generation Automotive Industry Foresight Workshop)(10/05/2562)
 • พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (14/05/2562)
 • นายนรา สวนแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นำเสนอการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจำ” รุ่นที่ 3/62 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” (15/05/2562)
 • นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายอดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (17/05/2562)
 • ข้าราชการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย(23/05/2562)
 • นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง พรรณไม้ประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10(23/05/2562)
 • นายอดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงข่าว “ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนเมษายน ปี 2562”(28/05/2562)
 • งานสัมมนาเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ SMEs “Future Automative Forum”(28/05/2562)
 • ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ก้าวสู่ปีที่ 43 (30/05/2562)
 • นายอดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดัชนีอุตสาหกรรม (30/05/2562)
 • นายดุสิต อนันตรักษ์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการชี้นำและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม เข้าร่วมเสวนา โอกาสการลงทุนอุตสาหกรรม EV (05/06/2562)
 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์” (07/06/2562)
 • แถลงข่าว “สศอ. ผนึกพลังทุกภาคส่วนเดินหน้ามาตรการ ปี 62 ดันการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ พร้อมเปิดตัว ITP ใน Robotics Cluster Pavilion"(07/06/2562)
 • งาน “The Second Thailand-Japan Cooperation Dialogue on Next Generation Vehicles” (07/06/2562)
 • นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย (Hong Kong Economic and Trade Office: HKETO) (18/06/2562)
 • นายอิทธิชัย ยศศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “2019 SEAISI Conference & Exhibition” (18/06/2562)
 • นายกฤศ จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการกองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมระดมสมอง เรื่อง "สถานการณ์ปัจจุบันและการปรับตัวเพื่อรองรับแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก"(18/06/2562)
 • พิธีเปิดงาน Manufacturing Expo 2019(21/06/2562)
 • พิธีเปิดงาน Robotics Cluster Pavilion ในงาน Manufacturing Expo 2019(21/06/2562)
 • งาน ประชุมวิชาการ ASEAN Industrial transformation to Industry 4.0(21/06/2562)
 • นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงข่าว “ดัชนีอุตสาหกรรมประจำเดือนพฤษภาคม ปี 2562” (25/06/2562)
 • งานสัมมนา Samart Medicaldevices Design for Sustainble Society เปิดโลกการออกแบบเครื่องมือแพทย์เพื่อสังคมที่ยั่งยืน (25/06/2562)
 • นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมแนวทางการจัดทำระบบป้ายแสดงข้อมูลรถจักรยานยนต์ตามมาตรฐานสากล (ECO Sticker) (25/06/2562)
 • นายอิทธิชัย ยศศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน งาน GFT & GMS 2019 มหกรรมแสดงสินค้าวัสดุ และอุปกรณ์เพื่อตกแต่งเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ (04/07/2562)
 • การเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “อุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มไทย – กัมพูชา การเปลี่ยนผ่านและความท้าทายในอนาคต” (04/07/2562)
 • การสัมมนาเชิงลึก เรื่อง Medical Textiles : ขับเคลื่อน Medical Textiles เชื่อมโยงอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร(04/07/2562)
 • ตัวแทนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 31 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT(11/07/2562)
 • นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thailand Industry Expo 2019(23/07/2562)
 • นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และประธานคณะทำงานบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและการบริการภาครัฐ (Big Data กระทรวงอุตสาหกรรม) กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง Smart Plalform on i-Industry คลิกเดียว…ครบ จบทุกเรื่อง ในงาน Thailand Industry Expo 2019(23/07/2562)
 • นายกฤศ จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการกองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา “Circular Economy : New Value chains for Thai Textile Industries เศรษฐกิจหมุนเวียน : ห่วงโซ่คุณค่าใหม่สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย” (23/07/2562)
 • นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานการหารือเรื่อง การส่งเสริมอุตสาหกรรมการประกอบตัวรถไฟและอุตสาหกรรมระบบราง (24/07/2562)
 • นางสาวปรารถนา บุญญฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินความร่วมมือกับต่างประเทศ (24/07/2562)
 • นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรม เข้าร่วมในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (26/07/2562)
 • นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (26/07/2562)
 • นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ รองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองเขตปกครองตนเอง กว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ (25/07/2562)
 • นายอดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดัชนีอุตสาหกรรม(30/07/2562)
 • แถลงข่าว “ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน 2562 และไตรมาส 2/2562” (30/07/2562)
 • สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จัดประชุม kick off ระบบป้ายข้อมูลยางรถยนต์ตามมาตรฐานสากล (ECO Sticker) (31/07/2562)
 • งานสัมมนาในหัวข้อ “สารหล่อลื่นชีวภาพ (Biolubricant) มิติใหม่อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันไทย” (06/08/2562)
 • นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานการ ประชุมหารือระบบป้ายแสดงข้อมูลรถจักรยานยนต์ตามมาตรฐานสากล (ECO Sticker) (06/08/2562)
 • นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) (07/08/2562)
 • นายอิทธิชัย ยศศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (14/08/2562)
 • ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครบรอบ 35 ปี (14/08/2562)
 • โครงการจิตอาสาของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (14/08/2562)
 • นายอดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา "สถานการณ์การค้าไทยและความท้าทายของอุตสาหกรรมเหล็กไทย ภายใต้ Trade War” (14/08/2562)
 • นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้แทน กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เข้าร่วมกล่าวปาฐกถาในช่วงการประชุมเต็มคณะ (Plenary Session) งาน Thai-Russian Business Forum 2019(20/08/2562)
 • นายอิทธิชัย ยศศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงข่าวดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนกรกฎาคม 2562 (27/08/2562)
 • การประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการ “โครงการเตรียมศักยภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0”(30/08/2562)
 • สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “เคาะประตูการค้าฝั่งตะวันตก ส่องอุตสาหกรรมประมงภายใต้ SEC”(30/08/2562)
 • นายอดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)(30/08/2562)
 • สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 28 ปี (04/09/2562)
 • งานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา “โครงการจัดทำแผนแม่บทและแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาคสู่ประเทศไทย 4.0 (พ.ศ.2562-2566) (06/09/2562)
 • งานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน และกิจกรรมเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม What’s Next for Innovation? ก้าวต่อไปของภาคอุตสาหกรรม(06/09/2562)
 • นายอดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเผยแพร่โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินการ ภายใต้แผนแม่บทบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ (09/09/2562)
 • งานแสดงกตเวทิตาจิต แด่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2562 (09/09/2562)
 • นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานประจำปี สศอ. OIE FORUM 2019 “(SIAM)2 Model : Pathway Toward Smart Industry สานพลัง เสริมทัพ ปรับสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะ” (11/09/2562)
 • นายอิทธิชัย ยศศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา “อนาคตผลิตภัณฑ์ยางไทย : โอกาสเข้าวิ่งหรือโอกาสนิ่ง?”(17/09/2562)
 • สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี มอบให้แก่ กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (17/09/2562)
 • แถลงข่าวดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนสิงหาคม 2562 ณ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (24/09/2562)
 • Eco Sticker เจ๋ง คว้ารางวัลเลิศรัฐ ปลัดอุตฯ ปลื้มรางวัลชิ้นแรกของกระทรวง(27/09/2562)
 • นายอดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สศอ. นำเงินไปบริจาค สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี(10/10/2562)
 • สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กำหนดจัด Workshop การยื่นข้อมูล ECO Sticker ของรถจักรยานยนต์ (10/10/2562)
 • สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย เข้าพบ นายอดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อหารือเรื่องการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (11/10/2562)
 • ผู้บริหาร สศอ. ร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมพื้นฐานอุตสาหกรรมและการเหมืองแร่ ครบรอบ 17 ปี(11/10/2562)
 • สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ในวาระครบรอบ 33 ปี(11/10/2562)
 • นายอดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานให้การต้อนรับ Ms. Bo Yumin , Deputy Director-General, Department of Certification , State Administration for Market Regulation (SAMR) สาธารณรัฐประชาชนจีน(15/10/2562)
 • นายอดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(15/10/2562)
 • แถลงข่าวดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนกันยายน และไตรมาสที่ 3/2562 (29/10/2562)
 • นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดัชนีอุตสาหกรรม(29/10/2562)
 •  

  จำนวนทั้งหมด 618 รายการ จำนวน 6 หน้า

  1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>
   
       
  Close (X)