ขอบเขตงาน รายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลาง

 
 
งบประมาณปี 2562  
- โครงการเพิ่มศักยภาพโรงงานอุตสาหกรรมสู่ความเป็นเลิศ (3/9/2562)  
- โครงการการจัดงานประจำปี สศอ. (OIE Forum) พ.ศ.2562 (13/5/2562)  
- โครงการการศึกษาแผนภาพอนาคตของอุตสาหกรรม (industry Foresight) เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมอนาคต 4.0 (7/3/2562)  
- โครงการพัฒนาสำนักงานทันสมัย (OIE SMART OFFICE) (5/3/2562)  
- โครงการ Intelligence Unit ปี 2562 (5/3/2562)  
- โครงการงานบริหารจัดการรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ ประจำปี (30/01/2562)  
- โครงการศูนย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม (Productivity) (25/12/2561)  
- โครงการพัฒนาสำนักงานทันสมัย (OIE SMART OFFICE) (24/12/2561)  
- โครงการระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย (24/12/2561)  
- โครงการพัฒนาสารสนเทศยานยนต์ (26/11/2561)
- โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก (26/11/2561)
- โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กและโลหการ (26/11/2561)
- โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล (26/11/2561)
- โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสำหรับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ (26/11/2561)
- โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (26/11/2561)
- โครงการประชาสัมพันธ์สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (23/11/2561)
- การสำรวจข้อมูลและจัดทำรายงานผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม ปี 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (23/11/2561)
- โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร (20/11/2561)
- โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมแฟชั่น (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ)(20/11/2561)
- โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา(20/11/2561)
- โครงการ Intelligence Unit สศอ. ปี 2562 (8/11/2561)
- โครงการบริหารจัดการความรู้ (KM) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (8/11/2561)
- โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 6 รายการ(29/10/2561)
- โครงการซื้ออุปกรณ์จัดการและเก็บ Log (Log analyse) 1 เครื่อง (26/10/2561)
- โครงการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด้วยการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุก(22/10/2561)
- โครงการเตรียมศักยภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0(22/10/2561)
- โครงการจัดทำแผนแม่บทและแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาคสู่ประเทศไทย 4.0 (พ.ศ.2562-2566) (12/10/2561)
- โครงการการศึกษาแผนภาพอนาคตของอุตสาหกรรม (industry Foresight) เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมอนาคต 4.0 (8/10/2561)
 - โครงการ การจ้างงานสำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำสถิติและดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน (2/10/2561)
 - โครงการต่ออายุลิขสิทธิ์อุปกรณ์ป้องกันการโจมตีระบบเครือข่าย (Firewall) (2/10/2561)
 - โครงการต่ออายุลิขสิทธิ์อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (2/10/2561)
 - โครงการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม (1/10/2561)
 - โครงการพัฒนาดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสากรรมศักยภาพ (1/10/2561)
 - โครงการจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลพร้อมเรียงอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1/10/2561)
 - โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ (26/09/2561)
 - โครงการจ้างแปลเว็บไซต์ สศอ. ภาคภาษาอังกฤษ (21/09/2561)
 - โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บิรหารงานทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม (20/09/2561)
 - โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (17/09/2561)
 - โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (13/09/2561)
 - โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีจากพืชน้ำมัน (3/09/2561)
 - โครงการจ้างออกแบบและจัดพิมพ์จุลสารรายเดือน (OIE Share) สศอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (3/09/2561)
 - โครงการจ้างออกแบบและจัดพิมพ์วารสารเศรษฐกิจอุตสากรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (3/09/2561)
 - โครงการจัดซื้อข้อมูลข่าวออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (3/09/2561)
 - โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (30/08/2561)
 - โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและอุปกรณ์ ระยะเวลา 12 เดือน (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) (30/08/2561)
 - โครงการซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ (29/08/2561)
 - โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงานตู้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบงานหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ (27/08/2561)
 - โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (23/08/2561)
 - โครงการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศควบคุมความชื้นสำหรับห้องปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (23/08/2561)
 - งานบริหารจัดการรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ ประจำปี พ.ศ. 2562 (23/08/2561)
 - จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 3 อัตรา (16/08/2561)
 - โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 5 อัตรา (16/08/2561)
 - โครงการจ้างเหมาพนักงานบำรุงรักษาอาคารสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 3 อัตรา (16/08/2561)
 - โครงการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 5 อัตรา (16/08/2561)
 - โครงการจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (16/08/2561)
 - โครงการจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (16/08/2561)
 - โครงการจ้างเหมาเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค (15/08/2561)
 - โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม (15/08/2561)
 - โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม (15/08/2561)
 - โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม (15/08/2561)
 - โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม (15/08/2561)
 - โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (15/08/2561)
 - โครงการจ้างเหมานักวิชาการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(14/08/2561)
 - โครงการจ้างเหมาเจ้าพนักงานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (14/08/2561)
 - โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (14/08/2561)
 

งบประมาณปี 2561

งบประมาณปี 2560

งบประมาณปี 2559

งบประมาณปี 2558

งบประมาณปี 2557

งบประมาณปี 2556
 
     
Close (X)