ติดต่อ สศอ.

 
 
       กลุ่มตรวจสอบภายใน
             - ว่าง -
             โทรศัพท์  0-2202-4282
             โทรสาร  0-2202-4282
           

        กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
             - ว่าง -
             โทรศัพท์  0-2202-4388
             โทรสาร  0-2644-8963
          
       

        สำนักงานเลขานุการกรม
             เลขานุการกรม  นางสาวสมจิตต์ เอี่ยมวรชัย
            โทรศัพท์  0-2202-4270
            โทรสาร  0-2644-7136
          

        กลุ่มประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรม
             หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์  นายบุญอนันต์ เศวตสิทธิ์
             ติดต่องานทั่วไป  กลุ่มประชาสัมพันธ์
             โทรศัพท์  0-2202-4284
          

       กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
           ผู้อำนวยการ  นางสาวนพมาศ ช่วยนุกูล
           โทรศัพท์  0-2202-4301
           โทรสาร  0-2644-8817
         

      กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1
            ผู้อำนวยการ  นางเพ็ญวิภา  ไตรศิริพานิช
           โทรศัพท์  0-2202-4320
           โทรสาร  0-2202-4365
         

      กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2
            ผู้อำนวยการ  นายกฤศ จันทร์สุวรรณ
           โทรศัพท์  0-2202-4345
           โทรสาร  0-2202-4390
          


      กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
           ผู้อำนวยการ  นายปรีดา อัตวินิจตระการ
           โทรศัพท์  0-2202-4357
           โทรสาร  0-2644-8316
         
        กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
             ผู้อำนวยการ   นางสาวปรารถนา บุญญฤทธิ์ 
             โทรศัพท์  0-2202-4335
             โทรสาร  0-2202-4308
          

       กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
            ผู้อำนวยการ นายธีรทัศน์  อิศรางกูร ณ อยุธยา
           โทรศัพท์  
           โทรสาร  0-2644-8956
         

 
     
Close (X)