การดำเนินการเรื่องร้องเรียน

ระเบียบสำนักงานฯ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

>>click<<

รับเรื่องร้องเรียน

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ

>>click<<

รายงานผลการร้องเรียน

รายงานผลการทุจริตประพฤติมิชอบ

>>click<<
1) ร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561 ไม่มีข้อร้องเรียนในข้อนี้
ปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 ไม่มีข้อร้องเรียนในข้อนี้
ปี 2559 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559 ไม่มีข้อร้องเรียนในข้อนี้
ปี 2558 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2558 ไม่มีข้อร้องเรียนในข้อนี้
ปี 2557 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2557 ไม่มีข้อร้องเรียนในข้อนี้
2) ข้อเรื่องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูล
ปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561 ไม่มีข้อร้องเรียนในข้อนี้
ปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 ไม่มีข้อร้องเรียนในข้อนี้
ปี 2559 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559 ไม่มีข้อร้องเรียนในข้อนี้
ปี 2558 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2558 ไม่มีข้อร้องเรียนในข้อนี้
ปี 2557 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2557 ไม่มีข้อร้องเรียนในข้อนี้
3) ข้อเรื่องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสและความไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561 ไม่มีข้อร้องเรียนในข้อนี้
ปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 ไม่มีข้อร้องเรียนในข้อนี้
ปี 2559 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559 ไม่มีข้อร้องเรียนในข้อนี้
ปี 2558 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2558 ไม่มีข้อร้องเรียนในข้อนี้
ปี 2557 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2557 ไม่มีข้อร้องเรียนในข้อนี้