วิสัยทัศน์

 
 

เป็นองค์กรชี้นำการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสู่ความยั่งยืน
 

พันธกิจ/ภารกิจ

1. จัดทำ บูรณาการ ผลักดันนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
2. จัดทำ เชื่อมโยง และให้บริการข้อมูล การชี้นำและการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
    เชื่อถือได้
3. สร้างความเข้มแข็งในการเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ค่านิยม
รับผิดชอบหน้าที่       เสนอแนะอย่างสร้างสรรค์
มีความซื่อสัตย์สุจริต  มุ่งผลสัมฤทธิ์

อำนาจหน้าที่
1. เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
2. เสนอแนะนโยบาย กำหนดท่าที แนวทางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งประชุมเจรจากับองค์การ
    หรือหน่วยงานต่างประเทศด้านอุตสาหกรรม
3. ศึกษา วิเคราะห์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการวางแผน การพัฒนาอุตสาหกรรม และ
    การแก้ปัญหาหรือพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. วิเคราะห์ วิจัย คาดการณ์แนวโน้ม และเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
5. ประสาน เร่งรัด ติดตาม ขับเคลื่อน และประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม
6. กำหนดนโยบายการสำรวจ การเก็บรักษา การใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม จัดทำดัชนีอุตสาหกรรม และทำหน้าที่เป็น
    ศูนย์สารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของสำนักงานหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำหนดมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นคลังความรู้ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคน พัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรม
 
     
Close (X)