Q&A คำถามที่พบบ่อยของ สศอ.

 
 

ตั้งคำถามมายังสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม >> click


 
Q&A  กำหนดการการแถลงข่าวดัชนีอุตสาหกรรม (MPI) ประจำเดือน
              คำตอบ :  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จะมีการจัดงานแถลงข่าวดัชนีอุตสาหกรรมในสัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน เวลาโดยประมาณ 10.30 -12.00 น.
Q&A  สอบถามหรือขอข้อมูลเพื่อประกอบการวิจัย
             คำตอบ :  หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการทำวิจัย กรุณาทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการศึกษาวิจัย เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Q&A  สอบถามข้อมูลเรื่อง แบบ ร.ง. 8  
             คำตอบ :  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล ร.ง.8 ได้ที่กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โทร. 0 2202 4348 หรือ Facebook : oiemoipr
Q&A  สอบถามข้อมูลเรื่อง แบบ ร.ง. 9  
             คำตอบ :  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล ร.ง.9 ได้ที่กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โทร. 0 2202 4359 หรือ Facebook : oiemoipr
Q&A  สอบถามข้อมูลเรื่องอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
             คำตอบ :  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล ได้ที่กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 โทร. 0 2202 4374 หรือ Facebook : oiemoipr

 
 
 
     
Close (X)