ThaiGreenWoods

 • เพิ่มขนาดตัวอักษร
 • ขนาดตัวอักษรปกติ
 • สดขนาดตัวอักษร
Home กฎระเบียบ Chem_Toys & Child Products ระเบียบความปลอดภัยของเล่น ของ EU
วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2011 เวลา 08:00 น.

ระเบียบความปลอดภัยของเล่น ของ EU

Written by  Nudjarin

สหภาพยุโรป ได้ประกาศใช้ระเบียบความปลอดภัยของเล่น (Toys Safety) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988) [1] ระเบียบนี้เป็นที่มาของมาตรฐานร่วมในชุด EN-71: Safety of Toys ที่ผู้ผลิตของเล่นทั่วโลกรู้จัก และมาตรฐานนี้ได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ประกอบกฎหมายในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย (มาตรฐาน มอก 685-2540)

CE Mark

ระเบียบความปลอดภัยของเล่น เป็นกฎหมายที่กำหนดขึ้นบนแนวคิดใหม่ (“New Approach”) เช่นเดียวกันกับ ระเบียบ CPD โดยตามแนวคิดนี้ ตัวกฎหมายจะไม่กำหนดรายละเอียดด้านเทคนิค แต่จะกำหนดข้อกำหนดเฉพาะ หรือ “Essential Requirement” ที่ระบุลักษณะเฉพาะของสินค้าที่ต้องการ และจะให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐาน ในการกำหนดรายละเอียดด้านเทคนิค กรณีที่ผู้ผลิตสามารถยืนยันได้ว่าสินค้าของตนสอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยว ข้องทุกข้อ ก็จะต้องออกใบสำแดงความสอดคล้อง และติดเครื่องหมาย CE บนสินค้า เพื่อบอกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรู้ว่า ผู้ผลิตให้การรับรองว่าสินค้าที่มีเครื่องหมายนี้ สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง และได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการติดเครื่องหมายนี้อย่างครบถ้วน

ระเบียบความปลอดภัยของเล่น ได้บัญญัติความเสี่ยงของของเล่นไว้ 6 ด้าน และสารเคมีก็เป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่ผู้ผลิตต้องป้องกัน โดยสินค้าจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน EN 71-3 [1] ที่มีกำหนดขีดจำกัด ปริมาณการรั่วไหล สูงสุดของธาตุ 8 ชนิดจาก (พลวง สารหนู แบเรียม แคดเมียม โครเมียม ตะกั่ว ปรอท และเซเลเนียม) วัสดุของเล่น

II. PARTICULAR RISKS

 1. Physical and mechanical properties
 2. Flammability
 3. Chemical properties
 4. Electrical properties
 5. Hygiene
 6. Radioactivity

แม้จะมีระเบียบความปลอดภัยของเล่น ที่มีบทบัญญัติที่เข้มงวด แต่ก็พบสินค้าที่ไม่สอดคล้องในตลาดเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังพบ การบาดเจ็บ/การได้รับอันตรายจากของเล่น รวมถึงการเรียกคืนสินค้า ที่ยังไม่มีแนวโน้มจะลดลง ความเสี่ยงของเล่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากสารเคมีที่เป็นอันตรายยังไม่ลดลง ดังจะเห็นได้จากข่าวการตรวจพบสารอันตรายในของเล่น เกินขีดจำกัด ทั้งจากผู้ผลิตรายเล็ก และจากผู้ผลิตระดับแนวหน้าของวงการ ทั้งที่สินค้าทั้งหมดนี้ ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนดและมีเครื่องหมาย CE ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อเด็กและผู้ปกครองนับล้านทั่วโลก

สำหรับในสหภาพยุโรป ของเล่นเป็นสินค้าที่ถูกเรียกคืนมากที่สุด และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2550 (ค.ศ.2007) อัตราการเรียกคืนของเล่นคิดเป็นร้อยละ 31 ของการเรียกคืนสินค้าทั้งหมด โดยสาเหตุในการเรียกคืนมาจากความเสี่ยง 2 เรื่องใหญ่ได้แก่ ความเสี่ยงจากการติดคอ (Choking) และมีสารเคมีต้องห้ามเกินขีดจำกัด [2] สหภาพยุโรปจึงได้ทำการปรับปรุงระเบียบความปลอดภัยของเล่นใหม่ ซึ่งได้ประกาศอย่างเป็นทางการไปเมื่อ 30 มิถุนายน 2552 โดยระเบียบความปลอดภัยของเล่นฉบับใหม่ (Directive 2009/48/EC) [3] จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป ส่วนข้อกำหนดด้านสารเคมีในประเด็นที่มีการกำหนดขึ้นใหม่ จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

 

ระเบียบความปลอดภัยของเล่นฉบับใหม่ เป็นกฎหมายฉบับแรกๆ ที่ได้นำเอากลไกในมาตรการ ควบคุมการวางตลาดสินค้าฉบับใหม่ (New Marketing of Products Regulation) [4] โดยกฎหมายฉบับนี้ มีประเด็นสำคัญที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ผลิตของเล่น สรุปได้ดังนี้

 1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับสารเคมีในของเล่น
 2. ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
 3. การประเมินความสอดคล้อง
 4. มาตรฐานการทดสอบ/การประเมินความปลอดภัยของเล่น

 

Additional Info

 • ประเทศ: EU
 • กลุ่มสินค้า: ของเล่น (ไม้), สินค้าสำหรับเด็ก
Last modified on วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2011 เวลา 09:20 น.